Algemene voorwaarden Magische Schatkist Avontuur

Algemeen

Magische Schatkist Avontuur, gevestigd in Zeist, opgericht door Annechien Davids, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30282651. Handelsnaam van Praktijk “de Kracht van het Kind”.

Magische Schatkist Avontuur is uitgever van een kaartenset en verkoopt deze. Magische Schatkist Avontuur organiseert en geeft een opleiding

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met Magische Schatkist Avontuur, en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Uitvoering van de overeenkomst

Magische Schatkist Avontuur zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar verwacht mag worden.

Investering en betalingsvoorwaarden

De actuele tarieven van Magische Schatkist Avontuur staan vermeld op de website www.magischeschatkistavontuur.nl  en zijn opgenomen in de opleidingsovereenkomst.

Zodra een klant zich heeft aangemeld voor een cursus is hij betalingsplichtig.

In principe ontvangt de afnemer vóór aanvang van een cursus  factuur. De kosten dienen te worden voldaan binnen de betalingstermijn zoals genoemd in de Algemene Leveringsvoorwaarden.

Annuleren van een cursus  dient schriftelijk te plaats te vinden. De datum en het tijdstip van ontvangst van de afmelding bepalen welke kosten moeten worden betaald. Bij annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht:

Annulering langer dan 1 maand voor aanvang: er worden geen kosten inrekening gebracht;

Annulering korter dan 2 weken, maar langer dan één week voor aanvang:40% van de kosten;

Annulering korter dan één week voor aanvang: de volledige kosten worden inrekening gebracht.

Bij verhindering van deelname na de aanmelding is in overleg vervanging door een andere deelnemer kosteloos mogelijk, mits zo spoedig mogelijk en uiterlijk 24 uur voor aanvang van de cursus medegedeeld.

Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de deelnemer vindt geen restitutie van de kosten plaats.

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Magische Schatkist Avontuur en de klant.
  2. Indien de klant het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na factuurdatum heeft betaald, is de klant in verzuim zonder dat daartoe en nadere ingebrekestelling is vereist en brengt Magische Schatkist Avontuur rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van de hoofdsom zolang de klant in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.
  3. Bij niet betalen binnen 30 dagen na factuurdatum kan Magische Schatkist Avontuur de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voldoet de klant binnen 14 dagen nog niet aan de betalingsherinnering, dan is Magische Schatkist Avontuur gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de klant

Vertrouwelijkheid en privacy

Magische Schatkist Avontuur doet haar best om de privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat er zorgvuldig omgegaan wordt met persoonlijke gegevens en Magische Schatkist Avontuur zorgt draagt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Magische Schatkist Avontuur voldoet aan de wet A.V.G.

Aansprakelijkheid

Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat van de opleiding.

De aansprakelijkheid van Magische Schatkist Avontuur is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat is betaald door cursisten aan Magische Schatkist Avontuur in het kader van de overeenkomst.

Toepasselijkheid recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Bij een klacht wordt de klant verzocht om binnen 14 dagen na de situatie contact op te nemen met Magische Schatkist Avontuur, zodat er een oplossing kan worden gevonden voor de situatie. Zie ook het privacyreglement.

Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.magischeschatkistavontuur.nl

Van toepassing is steeds de versie zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Magische Schatkist Avontuur.

Magische Schatkist Avontuur 2022

 

 

0
    0
    Je winkelmandje
    Je winkelmandje is leegTerug naar Winkel